OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY / DOSTAWY (OWU)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  1. Sprzedawca / Dostawca – STRZELCZYK spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 58, lok. 11 i 12, 00-545 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001055409, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7011162661, przy czym dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków dopuszczalne jest zamienne stosowanie oznaczenia Sprzedawca albo Dostawca;
  2. NATURAL POLAND – marka której prawo do korzystania –  na podstawie odrębnych  umów –   przysługuje STRZELCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Forma słowno-graficzna: „NATURAL POLAND ENERGY FROM NATURE” objęta jest prawem ochronnym na znak towarowy słowna graficzny udzielonego na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 10.05.2017 r., numer prawa wyłącznego R.299343;
  3. Kupujący / Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają osobowość prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę, o której mowa w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży / Dostawy, związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków dopuszczalne jest zamienne stosowanie oznaczenia Kupujący albo Odbiorca;
  4. Strona / Strony – odpowiednio Sprzedawca albo Kupujący lub łącznie Sprzedawca i Kupujący;
  5. Umowa – umowa sprzedaży lub dostawy zawierana przez Strony;
  6. Przedmiot Umowy – sprzedaż / dostawa asortymentu Sprzedawcy w tym w szczególności:
   • Surowce kosmetyczne.
   • Ekstrakty roślinne.
  7. OWU –Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży / Dostawy
 2. OWU znajdują zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych przez Strony, których Przedmiot został zdefiniowany powyżej, o czym Sprzedawca informuje Kupującego przed zawarciem Umowy doręczając treść OWU lub wskazując miejsce ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy w taki sposób, aby Kupujący mógł z łatwością zapoznać się z ich treścią oraz pobrać, przechowywać i odtwarzać OWU w zwykłym toku czynności.
 3. OWU mogą być przyjęte przez Kupującego jedynie bez zastrzeżeń. Mając na uwadze powyższe, w odpowiedzi Kupującego na ofertę z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian lub uzupełnień dotyczących OWU nie dochodzi do zawarcia Umowy na zmienionych warunkach. Niedokonanie zawiadomienia Kupującego o braku zamiaru zawarcia Umowy na warunkach przywołanych, załączonych lub umieszczonych w zamówieniu Kupującego nie może być poczytywane za rezygnację Sprzedawcy ze stosowania OWU.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY. OFERTA

 1. Wszelkie katalogi, prezentacje, cenniki itp. materiały Sprzedającego, w tym również te, które noszą cechy oferty, skierowane do ogółu jak i do konkretnego klienta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedawcę, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania ofert. Wskazane powyżej materiały stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego wyłącznie jeżeli zostało to jednoznacznie wskazane w ich treści.
 2. Umowa pomiędzy Stronami obejmująca postanowienia OWU dochodzi to skutku w przypadku:
  1. zawarcia Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej;
  2. wystawienia przez Kupującego zamówienia w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy (przy czym oferta Sprzedawcy może zostać złożona w każdej możliwej formie);
  3. przyjęcia dostawy lub zgody Kupującego na wysłanie Przedmiotu Umowy;
  4. jakiegokolwiek innego działania lub zaniechania Kupującego związanego z wysyłką / dostawą Przedmiotu Umowy, które świadczą o dojściu do skutku Umowy;

   w zależności co nastąpi wcześniej. Wszelkie ustne porozumienia lub zapewnienia stron zmieniające postanowienia Umowy są wiążące wyłącznie, jeżeli zostały przez Sprzedawcę potwierdzone na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca pozostaje związany swoją ofertą w terminie w niej oznaczonym, a jeżeli termin taki nie został wskazany, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia oferty. W przypadku, gdy Sprzedawca wyraźnie zaznaczy, że termin w ciągu, którego oczekiwać będzie odpowiedzi Kupującego na ofertę jest nieoznaczony, pozostanie związany taką ofertą do czasu jej odwołania.
 4. Nie stanowią oferty jakiekolwiek informacje, ogłoszenia, reklamy, cenniki i podobne skierowane do potencjalnych Kupujących, w tym informacje przekazywane przez pracowników Sprzedawcy w inny sposób niż na piśmie lub w formie dokumentowej). Powyższe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Oświadczenie sporządzone na piśmie przez Sprzedawcę stanowić będzie ofertę jeżeli Sprzedawca określi specyfikację Przedmiotu Umowy a cena, ilość, sposób opakowania oraz miejsce i termin dostawy zostaną jednoznacznie określone. Wymagania kodeksu cywilnego w zakresie ofert składanych w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 6. Specyfikacje, opisy oraz rysunki czy zdjęcia Przedmiotu Umowy zamieszczone w katalogach, broszurach, stronach internetowych czy też innych materiałach informacyjnych i reklamowych Sprzedawcy służą jedynie do celów poglądowych i nie stanowią elementu oferty, o ile w takiej ofercie wyraźnie nie powołano się na nie na piśmie.

§ 3
CENA. WARUNKI ZAPŁATY

 1. O ile Strony na piśmie nie uzgodnią inaczej, cena Przedmiotu Umowy zawarta jest w ofercie przedstawianej Kupującemu. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT ani innych podatków oraz opłat celnych. Wszelkie podatki oraz inne opłaty publicznoprawne związane z produkcją, sprzedażą oraz korzystaniem z Przedmiotu Umowy, które Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić i pobrać od Kupującego, Kupujący zobowiązany jest uiścić Sprzedawcy, chyba że dostarczy zaświadczenie dokumentujące stosowne zwolnienie podatkowe akceptowane przez właściwy organ podatkowy.
 2. Ceny nie obejmują praw licencyjnych, autorskich ani własności przemysłowej, technologii i receptur czy też dokumentacji produkcyjnej.
 3. O ile nie ustalono innych warunków płatności w rezultacie negocjacji, Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet ceny wraz ze złożeniem zamówienia. Wartość zaliczki podlega uzgodnieniu w Umowie.
 4. W przypadku braku zapłaty ceny Sprzedawca może odstąpić od Umowy w części w jakiej Umowa nie została jeszcze zrealizowana. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedawca może wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na wpłatę ceny zakupu.
 5. Sprzedawca może żądać odsetek za czas opóźnienia w płatności w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki takie naliczane będą od dnia wymagalności określonego stosownie do postanowień Umowy i OWU, do dnia zapłaty.
 6. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, w tym roszczeń gwarancyjnych, nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za Przedmiot Umowy.
 7. Strony wyłączają prawo Kupującego do potrącenia wierzytelności wobec Sprzedawcy z należnościami z tytułu ceny za Przedmiot Umowy.
 8. Płatność tytułem realizacji Przedmiotu Umowy zostanie dokonana każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT w terminie wskazanym w zamówieniu (zgodnie z Umową lub OWU)

§ 4
DOSTAWA

 1. Terminy i okresy realizacji dostaw są wiążące wyłącznie, jeżeli zostały potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej i pod warunkiem, że Kupujący w odpowiednim czasie przedstawi wszystkie informacje i dokumenty wymagane do realizacji dostawy oraz – jeżeli Strony tak postanowią – pod warunkiem, że Kupujący zapłacił zaliczkę w sposób i  wysokości ustalonej pomiędzy Stronami.
 2. Warunki dostawy i odpowiedzialności z tytułu przejścia ryzyka na Kupującego będą interpretowane zgodnie z zasadami Incoterms w obowiązującej wersji w chwili zawarcia Umowy. O ile zatem Umowa nie stanowi inaczej niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą:
  • dostawy ustalonej zgodnie z Incoterms;
  • postawienia Przedmiotu Umowy do dyspozycji Kupującego, w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru Przedmiotu Umowy przez Kupującego.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy w przypadku zwrotu przechodzi na Sprzedawcę z chwilą ich dostawy.
 4. Kupujący nabywa własność Przedmiotu Umowy z chwilą zapłaty ceny w pełnej wysokości.
 5. Jeżeli Umowa przewiduje warunki dostawy inne niż Ex works oraz gdy Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić dostawę Przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest zorganizować transport zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Kupującego, ale w braku takich instrukcji Sprzedawca według własnego uznania wybierze rodzaj transportu oraz przewoźnika. Wszelkie niestandardowe wymagania Kupującego w zakresie transportu uważa się za niezastrzeżone. W przypadku, gdy będzie to konieczne Sprzedawca może opłacić z góry koszty transportu i obciążyć nimi Kupującego umieszczając je, jako osobną pozycję na fakturze.
 6. Kupujący zobowiązany jest uzyskać wszelkie zezwolenia, w szczególności licencje importowe, jakie mogą być wymagane przez zagraniczne organy administracji w związku z obowiązującymi regulacjami kontroli obrotu.
 7. Przedmiot Umowy przeznaczony jest do użytku w kraju przeznaczenia określonym w Umowie. Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać informacje oraz ewentualne pozwolenia na temat wywozu Przedmiotu Umowy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W przypadku zwłoki w odbiorze Przedmiotu Umowy przez Kupującego, Sprzedający wyznacza Kupującemu odpowiedni, dodatkowy termin do odbioru z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczyć będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedający może domagać się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

§ 5
PRZYJĘCIE TOWARU

 1. Kupujący w chwili wydania zobowiązany jest dokonać kontroli Przedmiotu Umowy oraz udokumentować pisemnie wszelkie braki lub uszkodzenia. W przypadku, gdy transport zlecił Sprzedawca kontrola Przedmiotu Umowy następuję w chwili odbioru przesyłki.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zgłaszania wad ilościowych Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia jego odbioru, a wad jakościowych Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego odbioru. Brak notyfikacji skierowanej do Sprzedawcy w wyżej wymienionych terminach stanowić będzie rozstrzygający dowód, że Przedmiot Umowy został odebrany / dostarczony we właściwej ilości oraz w stanie nie uszkodzonym.
 3. Nie później niż w chwili zawarcia Umowy Strony mogą uzgodnić na piśmie, że przed dostawą Kupujący przeprowadzi wstępną kontrolę Przedmiotu Umowy w zakładzie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo zbadania Przedmiotu Umowy będącego przedmiotem roszczeń Kupującego w związku, z czym Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedawcy, za stosownym uprzedzeniem, dostęp do swoich magazynów oraz dokumentów w zakresie niezbędnym do zbadania jakości i kompletności Przedmiotu Umowy. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest dostarczyć mu próbki wadliwych jego zdaniem Przedmiotów Umowy celem weryfikacji. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, Sprzedawca nie przyjmie zwrotu Przedmiotu Umowy. Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Sprzedawcę koszty wynikające z bezpodstawnych roszczeń Kupującego.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. RĘKOJMIA

 1. Limit odpowiedzialności Sprzedawcy wynikający z Umowy lub z czynu niedozwolonego ograniczony zostaje do wartości szkody rzeczywistej, lecz nie większej niż kwota odpowiadająca równowartości ceny zakupu netto.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zażąda szerszego zakresu odpowiedzialności niż określony powyżej oraz gdy będzie możliwe uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej w takim zakresie, Sprzedawca może w odpowiedzi na pisemne żądanie Kupującego zaoferować wyższy limit odpowiedzialności pod warunkiem, że Kupujący uprzednio pokryje koszty składki ubezpieczeniowej oraz zastosuje się do wymagań stawianych przez ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Sprzedawcy w takim przypadku ogranicza się do kwoty, jaką otrzymał tytułem odszkodowania, a w zakresie dopuszczonym w warunkach ubezpieczenia, Sprzedawca może wymienić Kupującego, jako beneficjenta dodatkowego.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytuły rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają również odpowiedzialność Sprzedawcy za przydatność Przedmiotu Umowy do celu zgodnego z zamierzeniami Kupującego, chyba, że w tym zakresie Sprzedawca udzielił na piśmie stosownych zapewnień.

§ 7
SIŁA WYŻSZA

 1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się z postanowień Umowy spowodowane siłą wyższą.
 2. Siła wyższa oznacza takie zdarzenia, które pozostają poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Do zdarzeń uznanych za siłę wyższą należą w szczególności:
  • wojny oraz inne działania zbrojne, mobilizacja, rekwizycje lub embarga;
  • rewolucje, wojny domowe, przewroty cywilne lub wojskowe;
  • stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany poprzez pożary, powodzie, trzęsienia ziemi;
  • epidemie, zagrożenie epidemiczne lub niebezpieczeństwo szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
  • promieniowanie radioaktywne lub skażenie radioaktywne terenu;
  • strajki generalne lub danej gałęzi przemysłu;
  • zakłócenia w systemach: transportu (np. zamknięcie portów morskich lub lotniczych, zatrzymanie pociągów kolejowych, blokada dróg), energetyki (np. awarie systemu produkcji lub dostawy) lub zaopatrzenia (np. zamknięcia fabryk lub wstrzymanie produkcji lub dostaw).
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony powinny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia okoliczności stanowiącej siłę wyższą, powiadomić drugą Stronę o zaistnieniu takich warunków oraz ich przyczynie, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej, a także o zakończeniu występowania siły wyższej.
 4. Strona powołująca się na siłę wyższą – na żądanie drugiej Strony – wykaże, że powołane przez nią okoliczności uniemożliwiły jej realizację zobowiązań umownych.
 5. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, negatywne skutki w wykonaniu Umowy.
 6. Okresy realizacji dostaw ustalone między Stronami ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o czas działania siły wyższej. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie uniemożliwiał realizację niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, to Strony będą miały prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8
INFORMACJE POUFNE

 1. Kupujący jest zobowiązany w trakcie obowiązywania Umowy ze Sprzedającym oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu, do zachowania w tajemnicy oraz do nieprzekazywania, nieujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania w innym celu niż do wykonywania Umowy, informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, a także innych informacji posiadających wartość gospodarczą, dotyczących Sprzedającego i nieujawnionych do informacji publicznej. Naruszenie wskazanego powyżej obowiązku przez Kupującego będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji wskazany w art. 11 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 2. Sprzedawca nie upoważnia Kupującego do korzystania z żadnych praw własności przemysłowej przekazywanych na podstawie OWU i Umowy, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione oraz wyszczególnione na piśmie. Kupujący potwierdza, że o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej na piśmie, Sprzedawca nie jest w żaden sposób ograniczony w możliwości oferowania Przedmiotu Umowy innym podmiotom.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelka komunikacja związana z Umową zawartą na podstawie OWU winna odbywać się na piśmie z wykorzystaniem poczty, telefaksu lub poczty elektronicznej i być skierowana na wymieniony poniżej adres drugiej Strony bądź jakikolwiek inny określony przez nią pisemnie lub wynikający z rejestru publicznego adres. W przypadku Sprzedawcy:
  • ul. Marszałkowska 58, lok. 11 i 12, 00-545 Warszawa, tel.: +48 22 112 10 97, e-mail: kontakt@naturalpoland.com, z kopią do wiadomości opiekuna pracownika Sprzedawcy prowadzącego sprawy z Kupującym.

   W przypadku Kupującego:
  • na adres Kupującego określony w zamówieniu lub inny poprzednio używany w kontaktach ze Sprzedawcą.
 2. OWU stanowią wiążące porozumienie pomiędzy Stronami oraz ich następcami prawnymi, w szczególności nabywcami przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części związanej z Umowami zawartymi na podstawie niniejszych OWU. Prawa i obowiązki wynikające z OWU mogą zostać przeniesione na osoby trzecie wyłącznie w drodze sukcesji uniwersalnej, przy czym Sprzedawca zachowuje prawo do dokonania cesji bądź przelewu wierzytelności wynikających z Umowy. Żadne postanowienia OWU oprócz wspomnianych powyżej nie stanowią podstawy do uznania ich za dające prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z OWU na jakąkolwiek stronę trzecią.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie OWU będzie lub stanie się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Strony uznają, że czynność prawna dokonana na podstawie OWU pozostaje w mocy co do pozostałych jej części w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. Strony zobowiązuję się zastąpić nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienia, o których mowa powyżej, postanowieniami możliwie najbardziej odpowiadającymi ustalonemu zgodnemu zamiarowi Stron i celowi gospodarczemu transakcji zawartej na podstawie OWU.
 4. Do Umów zawartych na podstawie OWU znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
 5. W przypadku powstania sporu związanego z Umową lub OWU, Strony będą rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy Stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia sporu Stronie przez drugą Stronę, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu dla siedziby Sprzedawcy.
 6. OWU mogą być w każdej chwili zmienione przez Sprzedawcę. Zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania nowej treści OWU. Zmienione OWU stosuje się do zamówień złożonych po wejściu w życie zmienionych warunków OWU, chyba że Strony zgodnie i w sposób wyraźny postanowią inaczej.
 7. OWU podlegają publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
 8. OWU zostały sporządzona w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej; w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi przeważa wersja polska.