Czystość produkcji – jak kontrolować jakość surowców?

kontrola jakości surowców

Kontrola jakości każdego procesu produkcyjnego jest podstawowym narzędziem do osiągnięcia sukcesu w postaci produktu o wysokiej jakości, który spełnia wymagania konsumenta i pozwala firmie wyróżnić się na rynku. Produkt końcowy każdego procesu produkcyjnego zależy bezpośrednio od jakości surowców zaangażowanych w jego wytworzenie. Z tego powodu branże koncentrują swoją produkcję na wykorzystaniu surowców, które pozwalają na prawidłowy rozwój ich produktu.

Kontrola jakości surowców jest definiowana jako zestaw procesów, w ramach których przeprowadzana jest analiza wszystkich czynników związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem surowców w procesie produkcyjnym. Z ogólnego punktu widzenia, takie zarządzanie obejmuje następujące etapy:

Kontrola wizualna surowców

Jedną z najprostszych i najbardziej powszechnych metod sprawdzania surowców jest kontrola wizualna. Obejmuje ona badanie wyglądu, koloru, kształtu, rozmiaru i tekstury surowców, a także poszukiwanie wszelkich wad, uszkodzeń lub zanieczyszczeń. Kontrola wizualna może pomóc zidentyfikować niektóre problemy lub odchylenia od oczekiwanej jakości. Taka kontrola może jednak nie wystarczyć do wykrycia wszystkich nieprawidłowości, zwłaszcza w przypadku złożonych lub wrażliwych surowców.

Pobieranie próbek i testowanie

Inną metodą zapewnienia zgodności surowców z normami jakości jest pobieranie i testowanie próbek. Polega to na pobraniu reprezentatywnej próbki surowców i przeprowadzeniu różnych analiz, w celu zmierzenia ich właściwości fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych lub sensorycznych. Pobieranie próbek i testowanie może pomóc w weryfikacji jakości, bezpieczeństwa i zgodności surowców, a także w identyfikacji wszelkich potencjalnych zagrożeń lub niebezpieczeństw mających wpływ na jakość, ale też na zdrowie konsumenta.

Audyt i certyfikacja dostawców

Trzecią metodą zapewnienia zgodności surowców ze standardami jakości jest audyt i certyfikacja dostawców. Obejmuje to ocenę i weryfikację systemów zarządzania jakością, praktyk i wydajności dostawców surowców, a także upewnienie się, że posiadają oni niezbędne certyfikaty lub akredytacje w celu spełnienia odpowiednich norm i przepisów. Audyt i certyfikacja dostawców mogą pomóc w zbudowaniu zaufania i pewności u dostawców, a także zmniejszyć potrzebę częstego lub szeroko zakrojonego testowania surowców. Audyt i certyfikacja dostawców mogą jednak stanowić wyzwanie, zwłaszcza w przypadku globalnych lub zróżnicowanych łańcuchów dostaw. Konieczne może być skorzystanie z usług profesjonalnych lub zewnętrznych audytorów, a także przestrzeganie wymogów branżowych lub wymagań klientów.

Identyfikowalność i dokumentacja

Kolejną metodą zapewnienia zgodności surowców ze standardami jakości jest identyfikowalność i dokumentacja. Obejmuje to śledzenie pochodzenia, przepływu i przeznaczenia surowców, a także rejestrowanie i przechowywanie odpowiednich informacji i danych związanych z ich jakością, takich jak specyfikacje, wyniki testów, certyfikaty lub etykiety. Identyfikowalność i dokumentacja mogą pomóc w monitorowaniu i kontrolowaniu jakości surowców, a także zapewnić dowody i odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek problemów lub incydentów związanych z jakością. Identyfikowalność i dokumentacja mogą być jednak skomplikowane, zwłaszcza w przypadku dużych lub zmiennych ilości surowców. Konieczne może być korzystanie z wydajnych i bezpiecznych systemów, narzędzi i formatów w celu zapewnienia jakości i integralności danych.

Ciągłe doskonalenie

Piątą metodą zapewnienia zgodności surowców ze standardami jakości jest ciągłe doskonalenie. Wiąże się to z przeglądem i analizą wydajności jakościowej i informacji zwrotnych dotyczących surowców, a także identyfikacją i wdrażaniem wszelkich możliwości poprawy lub innowacji. Ciągłe doskonalenie może pomóc poprawić jakość surowców, a także zoptymalizować procesy, produkty i zadowolenie klientów. Ta metoda może być jednak wymagająca, zwłaszcza w przypadku dynamicznych lub konkurencyjnych rynków. Aby zapewnić ciągłe doskonalenie, konieczne może być stosowanie skutecznych i opartych na współpracy metod, takich jak koła jakości, benchmarking lub lean manufacturing.

Są to niektóre z ogólnych metod, które można wykorzystać w celu zapewnienia, że surowce spełniają standardy jakości w produkcji żywności, kosmetyków czy składników leków. Monitorowanie jakości surowców może pomóc w optymalizacji procesów, ograniczeniu ilości odpadów, poprawie jakości surowców, a tym samym produktu i w spełnieniu oczekiwań klientów.


Literatura:

Kosmol J., Müller F., Keßler H. (2018). The Critical Raw Materials Concept: Subjective, Multifactorial and Ever-Developing. In: Lehmann, H. (eds) Factor X. Eco-Efficiency in Industry and Science. 32. Springer, Cham.
Garg A., Abdulhussain H.A., Mhaskar P., Thompson M.R. (2019). Handling Constraints and Raw Material Variability in Rotomolding through Data-Driven Model Predictive Control. Processes. 7(9):610.
Kim H., Lin Y., Tseng, T.-L.B. (2018). A review on quality control in additive manufacturing. Rapid Prototyping Journal, 24(3), 645-669.